استعمران

دوشنبه, 31 خرداد 1395 ساعت 14:19

استعمران‬‬
‫اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ به اسامی ﺳﻌﻤﺮان، ﺳﺎﯾﺮ، ﺳﻤﺒﺮون و سمرون نیز نامیده می شود، ﺣﺪود ‫75 درصد از نخیلات اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن به شمار می رود. "سایر" نام تجاری خرمای استعمران می باشد و دارای ارزش ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ رﻗﻢ، ﻧﯿﻤﻪ خشک ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ماندگاری آن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ جزء ﻣﻨﺎﺳﺐ‫ﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢهای ﺗﺠﺎری و ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﮔﺮدد. خرمای سایر به اندازه های مختلفی بسته به سفارش بازار هدف جداسازی می شود، از جمله:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Select : تا 75 عدد خرما در هر پوند (453 گرم)
B-grade : تا 85 عدد خرما در هر پوند
GAQ : تا 110 عدد خرما در هر پوند
FAQ : تا 125 عدد خرما در هر پوند
همچنین رقم سایر را هسته کشی کرده و به صورت قیچی شده برای مصارف متنوع در کنار نوشیدنی های مختلف مانند چای، ریز ریز (Chopped) می کنند.

 

Astamaran توضیحات
رنگ میوه کهربایی، قهوه ای
شکل میوه بیضی کشیده با اندازه متوسط
بافت میوه نیمه خشک
مرحله مصرف عمدتا خرما
شرایط نگهداری در مکان خشک و خنک (10C > T > 20C)
زمان برداشت اواسط شهریور ماه تا مهر - کاملا رسیده
مکان برداشت استان خوزستان

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

نکته

اطلاعاتی که در مورد ارقام مختلف خرما اشاره شده، در موارد (رنگ میوه، بافت میوه، مراحل مصرف و مکان برداشت) ترجیحا مختصر و کلی بیان شده و عمدتا صادق است، به این معنی که ممکن است استثناها و یا اضافاتی داشته باشد؛ در مورد (شرایط نگهداری)، ترجیحا بهترین شرایط نگهداری با این فرض که گونه خرما به حداکثر عمر مفید خود پس از برداشت برسد و به جهت محقق شدن طولانی ترین زمان ماندگاری خرما ذکر شده. مثلا در شرایط دمایی و رطوبتی بالاتر، شاید خرما تا حد مطلوب چند هفته سلامت خود را حفظ کند، اما سعی کردیم بهینه ترین شرایط دمایی و رطوبتی را برای حفظ سلامت طولانی مدت خرما بیان کنیم. در مورد (زمان برداشت) نیز، به ماه هایی که برداشت بیشتر انجام می شود اشاره شده و ممکن است گونه خرمایی که در چند استان کشت میشود در زمان های متفاوتی با اختلاف چند هفته برداشت شود.