برحی

دوشنبه, 31 خرداد 1395 ساعت 14:19

برحی (برهی)
رﯾﺸﻪ و ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺮم ﺑﺮحی از ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﺮﻣﺎﺧﯿﺰ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﺮﻣﺎ، دﯾﺮرس اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﺪارد. اﯾﻦ رﻗﻢ ﯾﮑﯽ از ارﻗﺎم ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺳﻮﻣﺎر، دﻫﻠﺮان، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺑﺮازﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺧﺎرک آن دارای ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺎرک و رﻃﺐ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﯿﻮه ﺑﺮحی از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرک در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ارﻗﺎم ﻣﺰه ﮔﺲ دارد، ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺎزهﺧﻮری ﺧﺮﻣﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ. رﻧﮓ میوه در مرحله ﺧﺎرک زرد، رﻃﺐ آن ﮐﻬﺮﺑﺎﺋﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ از ﮐﻬﺮﺑﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ای ماﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.

 

Barahi توضیحات
رنگ میوه زرد(خارک)، کهربایی(رطب)، کهربایی-قهوه ای(خرما) 
شکل میوه کروی
بافت میوه نرم و تر (مرحله خرما)
مرحله مصرف خارک،  رطب و خرما
شرایط نگهداری فریزر(خارک و رطب)، دمای محیط(خرما)
زمان برداشت مرداد ماه (خارک و رطب)، شهریورماه(خرما)
مکان برداشت عمده استان خوزستان

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

نکته

اطلاعاتی که در مورد ارقام مختلف خرما اشاره شده، در موارد (رنگ میوه، بافت میوه، مراحل مصرف و مکان برداشت) ترجیحا مختصر و کلی بیان شده و عمدتا صادق است، به این معنی که ممکن است استثناها و یا اضافاتی داشته باشد؛ در مورد (شرایط نگهداری)، ترجیحا بهترین شرایط نگهداری با این فرض که گونه خرما به حداکثر عمر مفید خود پس از برداشت برسد و به جهت محقق شدن طولانی ترین زمان ماندگاری خرما ذکر شده. مثلا در شرایط دمایی و رطوبتی بالاتر، شاید خرما تا حد مطلوب چند هفته سلامت خود را حفظ کند، اما سعی کردیم بهینه ترین شرایط دمایی و رطوبتی را برای حفظ سلامت طولانی مدت خرما بیان کنیم. در مورد (زمان برداشت) نیز، به ماه هایی که برداشت بیشتر انجام می شود اشاره شده و ممکن است گونه خرمایی که در چند استان کشت میشود در زمان های متفاوتی با اختلاف چند هفته برداشت شود.