خاصویی

سه شنبه, 21 دی 1395 ساعت 14:32

این رقم بیشتر در جم (استان بوشهر)، حاجی آباد (استان هرمزگان)، ﺑﻬﺒﻬﺎن (اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) و ﻓﺴﺎ (اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس) کشت می شود. ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ رﻗﻤﯽ ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ و ﻣﯿﻮه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ دارد. از نظر اﻧﺪازه جزء کوچکترین گونه های خرمای کشور محسوب می شود. در ﻓﺴﺎ و ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﻻیی دارد.

 

Khasoovi توضیحات
رنگ میوه قهوه ای روشن(عمدتا)، طلایی و قهوه ای تیره
شکل میوه کروی، گرد و کوچک
بافت میوه نرم
مرحله مصرف خارک و تطب (کم)، خرما(عمده مصرف)
شرایط نگهداری در مکان خشک و خنک (10C > T > 20C)
زمان برداشت مهر ماه
مکان برداشت عمده استان بوشهرو هرمزگان

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

نکته

اطلاعاتی که در مورد ارقام مختلف خرما اشاره شده، در موارد (رنگ میوه، بافت میوه، مراحل مصرف و مکان برداشت) ترجیحا مختصر و کلی بیان شده و عمدتا صادق است، به این معنی که ممکن است استثناها و یا اضافاتی داشته باشد؛ در مورد (شرایط نگهداری)، ترجیحا بهترین شرایط نگهداری با این فرض که گونه خرما به حداکثر عمر مفید خود پس از برداشت برسد و به جهت محقق شدن طولانی ترین زمان ماندگاری خرما ذکر شده. مثلا در شرایط دمایی و رطوبتی بالاتر، شاید خرما تا حد مطلوب چند هفته سلامت خود را حفظ کند، اما سعی کردیم بهینه ترین شرایط دمایی و رطوبتی را برای حفظ سلامت طولانی مدت خرما بیان کنیم. در مورد (زمان برداشت) نیز، به ماه هایی که برداشت بیشتر انجام می شود اشاره شده و ممکن است گونه خرمایی که در چند استان کشت میشود در زمان های متفاوتی با اختلاف چند هفته برداشت شود.