زاهدی

جمعه, 14 آبان 1395 ساعت 22:11

زاﻫﺪی
رﻗﻢ زاﻫﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﻢ دﯾﺮی از ارﻗﺎم ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺐ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﺧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺎرس، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. ﻣﯿﻮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرک زردرﻧﮓ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻃﺐ ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎ زرد ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽباشد. زاﻫﺪی ﯾﺎ زﻫﺪی در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاوان و ارزان اﺳﺖ. این گونه، از ارقام کشت شده در آمریکا بوده و در ﻋﺮاق نیز از ارﻗﺎم ﻋﻤﺪه و ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ و دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺒﺎرداری ﺧﻮب و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن و از ارﻗﺎم ﺻﺎدراﺗﯽ می باشد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻨﺪ زﯾﺎد زاﻫﺪی ﮐﻪ از ارﻗﺎم ﺻﻨﻌﺘﯽ است ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﻟﮑﻞ و ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

 

Zahedi(Zahidi) توضیحات
رنگ میوه قهوه ای مایل به قرمز و قهوه ای مایل به زرد
شکل میوه بیضی کشیده، تخم مرغی
بافت میوه خشک و نیمه خشک، خرما
مرحله مصرف خرما
شرایط نگهداری در مکان خشک و خنک (0C > T > 10C)
زمان برداشت شهریور ماه
مکان برداشت عمده استان بوشهر و فارس (شهرستان فراشبند)

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

نکته

اطلاعاتی که در مورد ارقام مختلف خرما اشاره شده، در موارد (رنگ میوه، بافت میوه، مراحل مصرف و مکان برداشت) ترجیحا مختصر و کلی بیان شده و عمدتا صادق است، به این معنی که ممکن است استثناها و یا اضافاتی داشته باشد؛ در مورد (شرایط نگهداری)، ترجیحا بهترین شرایط نگهداری با این فرض که گونه خرما به حداکثر عمر مفید خود پس از برداشت برسد و به جهت محقق شدن طولانی ترین زمان ماندگاری خرما ذکر شده. مثلا در شرایط دمایی و رطوبتی بالاتر، شاید خرما تا حد مطلوب چند هفته سلامت خود را حفظ کند، اما سعی کردیم بهینه ترین شرایط دمایی و رطوبتی را برای حفظ سلامت طولانی مدت خرما بیان کنیم. در مورد (زمان برداشت) نیز، به ماه هایی که برداشت بیشتر انجام می شود اشاره شده و ممکن است گونه خرمایی که در چند استان کشت میشود در زمان های متفاوتی با اختلاف چند هفته برداشت شود.