کبکاب

جمعه, 14 آبان 1395 ساعت 22:11

کبکاب
رﻗﻢ ﮐﺒﮑﺎب از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻓﺮاوانﺗﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﺖ و ﮐﻤﺎرجِ ﮐﺎزرون و دﺷﺘﺴﺘﺎنِ ﺑﺮازﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﻣﻮج، ﺑﻬﺒﻬﺎن، ﺟﻬﺮم و ﻃﺒﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺒﮑﺎب ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺒﮑﺎب دشتستان ﭘﺮﺷﯿﺮه تر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه ﺣﺒﻪ ﮐﺒﮑﺎب درﺷﺖ بوده، ‫رﻧﮓ ﻣﯿﻮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرک و رﻃﺐ زرد اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه در ﻣﯽآﯾﺪ. ﻣﺼﺮف آن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺎﻟﺖ رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از استعمران، ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ و ﻣﻀﺎﻓﺘﯽ ﻗﺮار دارد. خرمای کبکاب ﺟﺰء ارﻗﺎمِ ﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.‬‬‬

 

 

kabkab توضیحات
رنگ میوه قهوه ای
شکل میوه بیضی درشت
بافت میوه نرم (تر)
مرحله مصرف خارک (کم)، رطب و خرما(عمده مصرف)
شرایط نگهداری در مکان خشک و خنک (10C > T > 20C)
زمان برداشت شهریور ماه
مکان برداشت عمده استان بوشهر شهرستان(دشتستان) و فارس

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

نکته

اطلاعاتی که در مورد ارقام مختلف خرما اشاره شده، در موارد (رنگ میوه، بافت میوه، مراحل مصرف و مکان برداشت) ترجیحا مختصر و کلی بیان شده و عمدتا صادق است، به این معنی که ممکن است استثناها و یا اضافاتی داشته باشد؛ در مورد (شرایط نگهداری)، ترجیحا بهترین شرایط نگهداری با این فرض که گونه خرما به حداکثر عمر مفید خود پس از برداشت برسد و به جهت محقق شدن طولانی ترین زمان ماندگاری خرما ذکر شده. مثلا در شرایط دمایی و رطوبتی بالاتر، شاید خرما تا حد مطلوب چند هفته سلامت خود را حفظ کند، اما سعی کردیم بهینه ترین شرایط دمایی و رطوبتی را برای حفظ سلامت طولانی مدت خرما بیان کنیم. در مورد (زمان برداشت) نیز، به ماه هایی که برداشت بیشتر انجام می شود اشاره شده و ممکن است گونه خرمایی که در چند استان کشت میشود در زمان های متفاوتی با اختلاف چند هفته برداشت شود.