گنتار

دوشنبه, 31 خرداد 1395 ساعت 14:19

گنتار (گنطار)
اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻗﻨﻄﺎر و ﻗﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. از ارﻗﺎم رﯾﺰداﻧﻪ و ﺧﺮﻣﺎی آن ﺗﺮ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ رﻗﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﺮﻣﺎ در روی درﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن (ﺷﺎدﮔﺎن، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، آﺑﺎدان، اﻫﻮاز، ﺑﻬﺒﻬﺎن) در ﺑﺮازﺟﺎن، اﻫﺮم، ﮐﺎزرون و داراب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در حاجی آباد نیمه خشک محسوب می شود. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

 

Gantar توضیحات
رنگ میوه قهوه ای
شکل میوه بیضی، کروی چروکیده
بافت میوه نیمه خشک
مرحله مصرف خرما
شرایط نگهداری در مکان خشک و خنک (0C > T > 120C)
زمان برداشت شهریور ماه و مهر ماه
مکان برداشت عمده استان خوزستان و هرمزگان

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

نکته

اطلاعاتی که در مورد ارقام مختلف خرما اشاره شده، در موارد (رنگ میوه، بافت میوه، مراحل مصرف و مکان برداشت) ترجیحا مختصر و کلی بیان شده و عمدتا صادق است، به این معنی که ممکن است استثناها و یا اضافاتی داشته باشد؛ در مورد (شرایط نگهداری)، ترجیحا بهترین شرایط نگهداری با این فرض که گونه خرما به حداکثر عمر مفید خود پس از برداشت برسد و به جهت محقق شدن طولانی ترین زمان ماندگاری خرما ذکر شده. مثلا در شرایط دمایی و رطوبتی بالاتر، شاید خرما تا حد مطلوب چند هفته سلامت خود را حفظ کند، اما سعی کردیم بهینه ترین شرایط دمایی و رطوبتی را برای حفظ سلامت طولانی مدت خرما بیان کنیم. در مورد (زمان برداشت) نیز، به ماه هایی که برداشت بیشتر انجام می شود اشاره شده و ممکن است گونه خرمایی که در چند استان کشت میشود در زمان های متفاوتی با اختلاف چند هفته برداشت شود.