خاصویی

سه شنبه, 21 دی 1395 ساعت 14:32

این رقم بیشتر در جم (استان بوشهر)، حاجی آباد (استان هرمزگان)، ﺑﻬﺒﻬﺎن (اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) و ﻓﺴﺎ (اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس) کشت می شود. ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ رﻗﻤﯽ ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ و ﻣﯿﻮه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ دارد. از نظر اﻧﺪازه جزء کوچکترین گونه های خرمای کشور محسوب می شود. در ﻓﺴﺎ و ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﻻیی دارد.

 

Khasoovi توضیحات
رنگ میوه قهوه ای روشن(عمدتا)، طلایی و قهوه ای تیره
شکل میوه کروی، گرد و کوچک
بافت میوه نرم
مرحله مصرف خارک و تطب (کم)، خرما(عمده مصرف)
شرایط نگهداری در مکان خشک و خنک (10C > T > 20C)
زمان برداشت مهر ماه
مکان برداشت عمده استان بوشهرو هرمزگان

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی