به خرمای خادم خوش‌آمدید
مشاهده انواع خرما
اطلاعات کامل درباره خرما
درباره خرمای خادم

خرمای استعمران

قیمت هر کیلو: 192000 تومان

اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ به اسامی ﺳﻌﻤﺮان، ﺳﺎﯾﺮ، ﺳﻤﺒﺮون و سمرون نیز نامیده می­شود، ﺣﺪود 75 درصد از نخیلات اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ­ﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن به شمار می­­رود. “سایر” نام تجاری خرمای استعمران می­باشد و دارای ارزش ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ رﻗﻢ، ﻧﯿﻤﻪ خشک ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ماندگاری آن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ جزء ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢهای ﺗﺠﺎری و ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﮔﺮدد. خرمای سایر به اندازه­های مختلفی بسته به سفارش بازار هدف جداسازی می­شود، از جمله:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Select : تا 75 عدد خرما در هر پوند (453 گرم)

B-grade : تا 85 عدد خرما در هر پوند

GAQ : تا 110 عدد خرما در هر پوند

FAQ : تا 125 عدد خرما در هر پوند

همچنین رقم سایر را هسته کشی کرده و به صورت قیچی شده برای مصارف متنوع در کنار نوشیدنی­های مختلف مانند چای، ریز ریز (Chopped) می­کنند.

استعمرانتوضیحات
رنگ میوهکهربایی، قهو­ه­ای
شکل میوهبیضی کشیده، با اندازه متوسط
بافت میوهﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ
مرحله مصرفعمدتا خرما
شرایط نگهداریدر مکان خشک و خنک (10°C<T<25°C)
زمان برداشتاواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮرماه ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه – کاملا رسیده
مکان برداشتاستان خوزستان

ممکن است به دیدن این موارد هم علاقه داشته باشید

خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای گنتار
خرمای گنتار
خرمای برحی
خرمای برحی
خرمای ربی
خرمای ربی