به خرمای خادم خوش‌آمدید
مشاهده انواع خرما
اطلاعات کامل درباره خرما
درباره خرمای خادم

خرمای استعمران

قیمت هر کیلو: 192000 تومان

اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ به اسامی ﺳﻌﻤﺮان، ﺳﺎﯾﺮ، ﺳﻤﺒﺮون و سمرون نیز نامیده می­شود، ﺣﺪود 75 درصد از نخیلات اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ­ﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن به شمار می­­رود. “سایر” نام تجاری خرمای استعمران می­باشد و دارای ارزش ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ رﻗﻢ، ﻧﯿﻤﻪ خشک ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ماندگاری آن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ جزء ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢهای ﺗﺠﺎری و ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﮔﺮدد. خرمای سایر به اندازه­های مختلفی بسته به سفارش بازار هدف جداسازی می­شود، از جمله:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Select : تا 75 عدد خرما در هر پوند (453 گرم)

B-grade : تا 85 عدد خرما در هر پوند

GAQ : تا 110 عدد خرما در هر پوند

FAQ : تا 125 عدد خرما در هر پوند

همچنین رقم سایر را هسته کشی کرده و به صورت قیچی شده برای مصارف متنوع در کنار نوشیدنی­های مختلف مانند چای، ریز ریز (Chopped) می­کنند.

استعمرانتوضیحات
رنگ میوهکهربایی، قهو­ه­ای
شکل میوهبیضی کشیده، با اندازه متوسط
بافت میوهﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ
مرحله مصرفعمدتا خرما
شرایط نگهداریدر مکان خشک و خنک (10°C<T<25°C)
زمان برداشتاواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮرماه ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه – کاملا رسیده
مکان برداشتاستان خوزستان

ممکن است به دیدن این موارد هم علاقه داشته باشید

خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای گنتار
خرمای گنتار
خرمای برحی
خرمای برحی