به خرمای خادم خوش‌آمدید
مشاهده انواع خرما
اطلاعات کامل درباره خرما
درباره خرمای خادم

خرمای برحی

قیمت هر کیلو: تومان

رﯾﺸﻪ و ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺮم ﺑﺮحی از ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﺮﻣﺎﺧﯿﺰ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﺮﻣﺎ، دﯾﺮرس اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﺪارد. اﯾﻦ رﻗﻢ ﯾﮑﯽ از ارﻗﺎم ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺳﻮﻣﺎر، دﻫﻠﺮان، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺑﺮازﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺧﺎرک آن دارای ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺎرک و رﻃﺐ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﯿﻮه ﺑﺮحی از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرک در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ارﻗﺎم ﻣﺰه ﮔﺲ دارد، ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺎزهﺧﻮری ﺧﺮﻣﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ. رﻧﮓ میوه در مرحله ﺧﺎرک زرد، رﻃﺐ آن ﮐﻬﺮﺑﺎﺋﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ از ﮐﻬﺮﺑﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه­ای ماﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.

برحیتوضیحات
رنگ میوهزرد(خارک)،کهربایی(رطب)،کهربایی-قهوه­ای(خرما)
شکل میوهکروی
بافت میوهنرم و تر (مرحله خرما)
مرحله مصرفخارک، رطب و خرما
شرایط نگهداریفریزر (خارک و رطب)، دمای محیط (خرما)
زمان برداشتمردادماه (خارک و رطب)، ﺷﻬﺮﯾﻮرماه (خرما)
مکان برداشتعمدتا استان خوزستان

ممکن است به دیدن این موارد هم علاقه داشته باشید

خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای گنتار
خرمای گنتار
خرمای ربی
خرمای ربی
خرمای پیارم
خرمای پیارم