به خرمای خادم خوش‌آمدید
مشاهده انواع خرما
اطلاعات کامل درباره خرما
درباره خرمای خادم

خرمای ربی

قیمت هر کیلو: تومان

ربی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﻗﺎم اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و یکی از زودرس­ترین گونه­های خرمای ایران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻌﺪ از استعمران، ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ، ﻣﻀﺎﻓﺘﯽ و ﮐﺒﮑﺎب ﻗﺮار دارد. در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ، زاﺑﻞ، ﭼﺎبهار و ﺳﺮاوان ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﯿﻮه آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ و رﻧﮓ آن ﻗﺮﻣﺰ تیره می­باشد. زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ آن تقریبا ﺑﺎ رﻗﻢ ﻣﻀﺎﻓﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ. در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ و زاﺑﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ و در ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﺮاوان ﺧﻮب اﺳﺖ.‬

ربیتوضیحات
رنگ میوهقرمز تیره
شکل میوهبلند و کشیده (با ظاهر تقریبا صاف)
بافت میوهخشک و نیمه خشک
مرحله مصرفخرما
شرایط نگهداریدر مکان خشک و خنک (0°C<T<10°C)
زمان برداشتاوایل ﺷﻬﺮﯾﻮرماه
مکان برداشتعمدتا سیستان و بلوچستان (شهرستان­ ایرانشهر)

ممکن است به دیدن این موارد هم علاقه داشته باشید

خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای گنتار
خرمای گنتار
خرمای برحی
خرمای برحی