به خرمای خادم خوش‌آمدید
مشاهده انواع خرما
اطلاعات کامل درباره خرما
درباره خرمای خادم

خرمای زاﻫﺪی

قیمت هر کیلو: تومان

رﻗﻢ زاﻫﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﻢ دﯾﺮی از ارﻗﺎم ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺐ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﺧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺎرس، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. ﻣﯿﻮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرک زردرﻧﮓ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻃﺐ ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻗﻬﻮه­ای ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎ زرد ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽباشد. زاﻫﺪی ﯾﺎ زﻫﺪی در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاوان و ارزان اﺳﺖ. این گونه، از ارقام کشت شده در آمریکا بوده و در ﻋﺮاق نیز از ارﻗﺎم ﻋﻤﺪه و ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ و دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺒﺎرداری ﺧﻮب و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن و از ارﻗﺎم ﺻﺎدراﺗﯽ می­باشد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻨﺪ زﯾﺎد زاﻫﺪی ﮐﻪ از ارﻗﺎم ﺻﻨﻌﺘﯽ است ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﻟﮑﻞ و ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

زاهدیتوضیحات
رنگ میوهقهوه­ای مایل به قرمز و قهوه­ای مایل به زرد
شکل میوهبیضی کشیده، تخم مرغی
بافت میوهخشک و نیمه خشک
مرحله مصرفخرما
شرایط نگهداریدر مکان خشک و خنک (0°C<T<10°C)
زمان برداشتﺷﻬﺮﯾﻮرماه
مکان برداشتعمدتا استان بوشهر و فارس (شهرستان­ فراشبند)

ممکن است به دیدن این موارد هم علاقه داشته باشید

خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای گنتار
خرمای گنتار
خرمای برحی
خرمای برحی
خرمای ربی
خرمای ربی