به خرمای خادم خوش‌آمدید
مشاهده انواع خرما
اطلاعات کامل درباره خرما
درباره خرمای خادم

خرمای پیارم

قیمت هر کیلو: تومان

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن (حاجی­آباد) اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺣﺴﻦآﺑﺎد ﮐﺎزرون، اﻃﺮاف داراب، ﮐﺮﻣﺎن، و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس نیز ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯿﻮه آن ﮐﻢ اﺳﺖ از ارﻗﺎم ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد. این نوع خرما از جمله گونه های نسبتا دیررس بوده، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻮه آن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺻﺎدرات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ. خرمای پیارم سرشار از مواد قندی، پروتئینی و سایر مواد معدنی بوده و از ارزش غذایی بالایی برخوردار است

پیارمتوضیحات
رنگ میوهقهوه­ای تیره
شکل میوهبلند و کشیده (با ظاهر چروکیده)
بافت میوهخشک
مرحله مصرفخرما
شرایط نگهداریدر مکان خشک و خنک (0°C<T<10°C)
زمان برداشتمهرماه
مکان برداشتعمدتا استان هرمزگان (شهرستان حاجی­آباد)

ممکن است به دیدن این موارد هم علاقه داشته باشید

خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای گنتار
خرمای گنتار
خرمای برحی
خرمای برحی
خرمای ربی
خرمای ربی