به خرمای خادم خوش‌آمدید
مشاهده انواع خرما
اطلاعات کامل درباره خرما
درباره خرمای خادم

خرمای کبکاب

قیمت هر کیلو: تومان

رﻗﻢ ﮐﺒﮑﺎب از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻓﺮاوانﺗﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﺖ و ﮐﻤﺎرجِ ﮐﺎزرون و دﺷﺘﺴﺘﺎنِ ﺑﺮازﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﻣﻮج، ﺑﻬﺒﻬﺎن، ﺟﻬﺮم و ﻃﺒﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺒﮑﺎب ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺒﮑﺎب دشتستان ﭘﺮﺷﯿﺮه­تر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه ﺣﺒﻪ ﮐﺒﮑﺎب درﺷﺖ بوده، رﻧﮓ ﻣﯿﻮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرک و رﻃﺐ زرد اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه در ﻣﯽآﯾﺪ. ﻣﺼﺮف آن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺎﻟﺖ رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از استعمران، ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ و ﻣﻀﺎﻓﺘﯽ ﻗﺮار دارد. خرمای کبکاب ﺟﺰء ارﻗﺎمِ ﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

کبکابتوضیحات
رنگ میوهقهوه­ای تیره
شکل میوهبیضی و درشت
بافت میوهنرم (تر)
مرحله مصرفخارک (کم)، رطب و خرما (عمده مصرف)
شرایط نگهداریدر مکان خشک و خنک (10°C<T<20°C)
زمان برداشتﺷﻬﺮﯾﻮرماه
مکان برداشتعمده استان بوشهر (شهرستان دشتستان) و فارس

ممکن است به دیدن این موارد هم علاقه داشته باشید

خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای گنتار
خرمای گنتار
خرمای برحی
خرمای برحی
خرمای ربی
خرمای ربی