به خرمای خادم خوش‌آمدید
مشاهده انواع خرما
اطلاعات کامل درباره خرما
درباره خرمای خادم

خرمای گنتار

قیمت هر کیلو: تومان

اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻗﻨﻄﺎر و ﻗﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. از ارﻗﺎم رﯾﺰداﻧﻪ و ﺧﺮﻣﺎی آن ﺗﺮ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ رﻗﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﺮﻣﺎ در روی درﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن (ﺷﺎدﮔﺎن، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، آﺑﺎدان، اﻫﻮاز، ﺑﻬﺒﻬﺎن) در ﺑﺮازﺟﺎن، اﻫﺮم، ﮐﺎزرون و داراب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در حاجی­آباد نیمه خشک محسوب می­شود. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

گنتارتوضیحات
رنگ میوهقهوه­ای تیره
شکل میوهبیضی، کروی چروکیده
بافت میوهنیمه خشک
مرحله مصرفخرما
شرایط نگهداریدر مکان خشک و خنک (0°C<T<10°C)
زمان برداشتﺷﻬﺮﯾﻮرماه و مهرماه
مکان برداشتعمدتا استان­های خوزستان و هرمزگان

ممکن است به دیدن این موارد هم علاقه داشته باشید

خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ
خرمای برحی
خرمای برحی
خرمای ربی
خرمای ربی
خرمای پیارم
خرمای پیارم